Sve | En | Ru

CMAS- JA NAUI-KOULUTUKSET ERIYTYVÄT

30.9.2016

CMAS- ja NAUI -koulutukset muodostavat jatkossa kaksi erillistä koulutuslinjaa Sukeltajaliitossa. Tavoitteena on aikaisempaa joustavampi ja kevyemmin järjestettävissä oleva sukelluskoulutus.

Tulevaisuus edellyttää sukelluskoulutukselta entistä suurempaa joustavuutta ja ketteryyttä. Sukeltajaliitto onkin ryhtynyt toimenpiteisiin tämän mahdollistamiseksi. Vuoden 2017 aikana otetaan käyttöön verkko-opinnot sukelluskurssien teoriaopinnoissa. Seuroja kannustetaan ottamaan allas- ja avovesikoulutuksissa käyttöön monimuotoisia ja joustavia opetustapoja, jotta sukelluskurssin käyminen onnistuisi mahdollisimman hyvin oppilaan ehdoilla.

Jotta kurssivaatimukset saataisiin mahdollisimman keveiksi, CMAS ja NAUI eriytetään omiksi koulutuslinjoikseen. Näin CMAS-kouluttaja voi vetää kurssinsa näppärämmin läpi, kun hänen ei tarvitse enää ottaa huomioon NAUI:n lisävaatimuksia. NAUI-kouluttaja voi puolestaan hyödyntää paremmin NAUI-standardien tarjoamaa akateemista vapautta ja joustoa, kun hänen ei tarvitse  enää huolehtia CMAS-standardien asettamista lisävaatimuksista.

Kouluttajakoulutuksen osalta eriyttäminen oli välttämätöntä. Vuoden 2017 alussa voimaantulevassa NAUI:N standardiuudistuksessa kouluttajakoulutukseen kohdistuu erityisen paljon muutoksia. CMAS- ja NAUI -kouluttajakoulutusten sisällöt ja vaatimukset eivät enää ole yhteneväisiä.

 

Mitä muuttuu?

CMAS-standardeja täydennetään ISO-standardien vaatimilla tavoilla ja lisäksi huomioidaan muiden pohjoismaisten liittojen materiaalit kurssimateriaaleja toteutettaessa.

 

Sukeltajakoulutus

CMAS:n standardeissa ei määrätä teoria- ja allasopetukselle mitään kiinteää opetuskertojen tai -tuntien määrää. Ainoastaan oppimistavoitteina olevat asiat on määritelty. Avovesiharjoitteissa on määrätty kurssiin kuuluvien sukellusten määrä, mutta ei sitä, mitkä harjoitteet on tehtävä milläkin sukelluksella. Kun teoriaosuuden suorittaminen verkko-opintoina tulee mahdolliseksi keväällä 2017, oppilaat saavuttavat oppimistavoitteet oman aikataulunsa mukaisesti. Kouluttajilla on jatkossa entistä joustavammat mahdollisuudet käytännön harjoitteiden toteuttamiseen oppilaiden tarpeiden ja oppimiskyvyn mukaisesti.

Sisällölliset muutokset eivät ole kovin suuria laitesukelluksen peruskurssilla ja jatkokurssilla, sukellusturvallisuuskurssilla, nitroksikurssilla ja kuivapukukurssilla, ne liittyvät lähinnä yksittäisiin harjoitteisiin. Merkkipoijun ampumisen harjoittelu aloitetaan jatkossa jo peruskurssilla.

Laitesukelluskokeilun voi jatkossa järjestää CMAS One Star Instructor, kun nykyään laitesukelluskokeilun vastuuhenkilön on pitänyt olla laitesukelluskouluttaja (CMAS Two Star Instructor).

Laitesukelluksen syventävään jatkokurssiin tuleekin jo suurempia muutoksia. CMAS Three Star Diver (CMAS Dive Leader) voi toimia koulutusavustajana sukelluskursseilla, joten kurssin sukellusjohtamisen osioon lisätään sukellusvanhimman tehtävien lisäksi myös koulutusavustajan tehtäviin perehtyminen. Kurssiin lisätään myös CMAS:n standardien mukaisesti pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten suunnittelu ja toteuttaminen.

 

Kouluttajakoulutus

Lähikouluttaja

Lähikouluttajakurssi on taso, joka ei kuulu CMAS:n standardeihin lainkaan. Näin ollen se jääkin pois koulutusohjelmasta. CMAS:n standardien mukaan CMAS Dive Leaderit toimivat kursseilla koulutusavustajina ja saavat samalla kokemusta, joka valmistelee heitä kouluttajana toimimiseen. Lähikouluttajakurssin poisjättäminen poistaa yhden ylimääräisen portaan kouluttajan polulta, poistaa seuralta velvoitteen raskaaksi ja työlääksi koetun kurssin järjestämiseen ja nopeuttaa uusien vastuukouluttajien saamista seuraan.

Nykyisille lähikouluttajille tulee mahdollisuus täydennyskouluttautua CMAS One Star Instructoriksi, tai halutessaan he voivat pysyä lähikouluttajina ja jatkaa edelleen vanhoissa tehtävissään.

 

CMAS One Star Instructor

CMAS One Star Instructor -koulutus palaa takaisin mukaan Liiton koulutustarjontaan 15 vuoden tauon jälkeen. Kyseessä on Laitesukellusvaliokunnan liittokouluttajien paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti järjestämä koulutus.

CMAS One Star Instructor voi toimia kaikentasoisten snorkkelisukelluskurssien vastuukouluttajana, vastuullisena vetäjänä laitesukelluskokeiluissa ja CMAS One Star Diver -kurssien vastuukouluttajana. Lisäksi on muutamia erikoiskursseja/taitokoulutuksia, joissa hän voi toimia vastuukouluttajana tietyin edellytyksin, mahdollisesti jonkinlaista lisä-/täydennyskoulutusta edellyttäen. Näistä yksi esimerkki on CMAS nitroksikurssi, jonka vastuukouluttajana CMAS One Star Instructor voi toimia nitroksikouluttajan näyttökokeen suoritettuaan.

CMAS One Star Instructor -kurssin teoriaosuus ja teoriakoe suoritetaan verkko-opintoina. CMAS:n standardien mukaan kurssin käytännön osuuteen kuuluu:

 • taitorata
 • pelastusnäyte
 • ensiapunäyte
 • kolme teoriopetusnäytettä
 • kolme allasopetusnäytettä
 • kolme avovesiopetusnäytettä

Lähikouluttajasta CMAS One Star Instructoriksi -täydennyskoulutukseen sisältyy kevennetty versio verkko-opintomoduulista, pelastusnäyte, ensiapunäyte ja 2 opetusnäytettä/kategoria täysmittaisen 3 sijasta.

Ottamalla käyttöön CMAS One Star Instructor -luokka saadaan seuroihin aikaisempaa nopeammin peruskurssien vastuukouluttajia.

 

CMAS Two Star Instructor

CMAS Two Star Instructor voi toimia CMAS Two Star Diver ja CMAS Three Star Diver -kurssien vastuukouluttajana, ja (mahdollisesti erikseen vaadittavien kouluttajatyöpajojen jälkeen) eräiden erikoiskurssien/taitokoulutusten vastuukouluttajana.

Myös CMAS Two Star Instructor -kurssin teoriaosuus ja teoriakoe suoritetaan verkko-opintoina. Käytännön osuuteen kuuluu

 • pelastusnäyte
 • hapenantonäyte
 • kaksi teoriaopetusnäytettä
 • kaksi allasopetusnäytettä
 • kaksi avovesiopetusnäytettä

 

M1-kouluttajasta CMAS Two Star Instructorksi

Kaikki nykyiset M1-kouluttajat ovat entisiä M2-kouluttajia, jotka eivät 00-luvulla suorittaneet täydennyskoulutusta. He voivat saada CMAS Two Star Instructor -kortin suorittamalla verkko-opintomoduulin, jonka avulla perehdytään eri kurssitasoilla tapahtuneisiin muutoksiin.

 

NAUI-koulutus Sukeltajaliitossa

Laitesukellusvaliokunnan nykyiset resurssit tarvitaan CMAS-koulutuksen kehittämiseen ja verkko-opintomoduulien luomiseen. NAUI-koulutuksen kehittämiseen tarvitaankin siis uusia resursseja. Laitesukellusvaliokunnan alaisuuteen perustetaan NAUI-liittokouluttajista ja seuroissa toimivista NAUI-kouluttajista NAUI-työryhmä, joka ottaa vastuulleen NAUI-koulutuksen kehittämisen. Työryhmästä ja siihen hakeutumisesta löytyy lisätietoja www.sukeltaja.fi -sivujen tehtäväpankista.

Sukeltajaliiton NAUI-liittokouluttajat järjestävät tilauskursseina sekä täysimittaisia NAUI Scuba Instructor -kursseja että crossover-kursseja.

Seuroissa toimivien NAUI-kouluttajien tuki, NAUI-materiaalien myynti, NAUI-korttien tilaamiset jne. jatkuvat Sukeltajaliiton toimesta edelleen normaalisti, kuten tähänkin asti.

 

Crossover

Vaikka CMAS- ja NAUI-koulutukset muodostavatkin jatkossa kumpikin oman erillisen koulutuslinjansa Sukeltajaliitossa, se ei tarkoita sitä että kumpikaan koulutuslinja olisi millään tavalla umpikuja. Myös tulevaisuudessa on edelleen mahdollista suorittaa kumman hyvänsä järjestön jatkokoulutuksia riippumatta siitä, kumman järjestön kortti on pohjalla, aivan kuten tähänkin asti on ollut mahdollista.

Samoin muiden ISO/EUF-sertifioitujen (tai muulla tavalla kansainvälisesti yleisesti hyväksyttyjen) koulutusjärjestöjen kortti antaa tulevaisuudessakin mahdollisuuden osallistua jatkokoulutukseen joko CMAS- tai NAUI-kursseilla.

ISO/EUF-sertifioitua (tai muulla tavalla kansainvälisesti yleisesti hyväksyttyä) koulutusjärjestöä edustava Assistant Instructor voi saada CMAS One Star Instructor -kortin suorittamalla lähikouluttajien täydennyskoulutuksen, jonka teoriaosuuteen lisätään CMASia ja Sukeltajaliittoa koskeviin asioihin perehtyminen.

ISO/EUF-sertifioitua (tai muulla tavalla kansainvälisesti yleisesti hyväksyttyä) koulutusjärjestöä edustava laitesukelluskouluttaja voi jatkossakin suorittaa CMAS Two Star Instructor -koulutuksen crossover-kurssina, kuten tähänkin asti. NAUI Scuba Instructor -koulutusten osalta on kuitenkin huomioitava, että NAUI:n uudet standardit edellyttävät vuoden 2017 alusta lähtien NAUI FIT -koulutusohjelman pakollista suorittamista ennen NAUI Instructor Crossover -koulutukseen osallistumista.

Sukeltajaliiton snorkkelisukelluskouluttajat voivat edelleenkin suorittaa CMAS Two Star Instructor -kortin crossover-kurssina kuten tähänkin asti, mikäli heillä on voimassaolevan snorkkelisukelluskouluttajakortin lisäksi myös tarvittavat laitesukelluskortit.

  

Muutosten aikataulu

Tähän asti esimerkiksi laitesukelluksen peruskurssi (ja monet muut kurssit) ja niiden kortitus on tehty Liiton tapahtumakalenterissa siten, että kouluttaja on perustanut kalenteriin kurssin, ja vasta kortituksen yhteydessä on valittu, onko oppilaille tilattu CMAS- vai NAUI-kortit. Jo loppuvuodesta 2016 tämä kuitenkin muuttuu. Jatkossa kouluttaja valitsee jo heti kurssia perustaessaan, onko kyseessä esim. CMAS One Star Diver -kurssi vai NAUI Scuba Diver -kurssi.

Eri kurssien järjestämisohjeet, oppilaan materiaalit ja kouluttajan tukimateriaalit päivittyvät portaittain CMAS-materiaaleiksi sitä mukaa kun eri kurssien verkko-opinnot valmistuvat kukin vuorollaan vuoden 2017 aikana. Siihen asti koulutukset voidaan edelleen järjestää nykyisillä, www.sukeltaja.fi -sivujen materiaalipankista löytyvillä materiaaleilla.

Koulutuksen joustavuutta on kuitenkin mahdollista toteuttaa jo vanhojenkin ohjeiden ja materiaalien puitteissa. Esimerkiksi Skype-luentojen hyödyntämistä teoriaopetuksessa on kokeiltu hyvällä menestyksellä useilla kursseilla eri puolella Suomea. Allasharjoituksia on täysin mahdollista pitää seuran normaalien allasvuorojen yhteydessä siten että kouluttaja opettaa 1-2 oppilasparia ja aikataulu sovitaan kouluttajan ja oppilaiden kesken. Avovesiharjoituksiakaan ei välttämättä tarvitse järjestää erillisen avovesileirin muodossa, vaan kurssiin kuuluvia avovesisukelluksia on täysin sallittua tehdä seuran normaalien avovesisukellusten yhteydessä. Tällöin pitää tietysti muistaa, että kurssisukelluksella on tietyt oppimistavoitteet ja oppimisen elementit, joiden on toteuduttava. Se, että pelkästään sukellellaan ei vielä riitä kuittaamaan kurssisuoritusta hyväksytyksi.

Seurat voivat jatkaa lähikouluttajakurssien järjestämistä kesäkuun 2017 alkuun saakka. Kun CMAS One Star Instructor -koulutukset ja lähikouluttajien täydennyskoulutus CMAS One Star Instructoreiksi saadaan käyntiin keväällä 2017, jäävät lähikouluttajakurssit historiaan. Koska siirtymäkausi on niin lyhyt, lähikouluttajakurssille ei tehdä verkko-opintomateriaalia, vaan nykyistä kansiomateriaalia käytetään loppuun saakka.

 

Teksti: Laitesukellusvaliokunta

Kysymyksiä, kommentteja? Ota yhteyttä koulutuspäällikköön mika.rautiainen@sukeltaja.fi,
p. 0400 380 981.


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita