Sve | En | Ru

LAITESUKELLUKSEN KOULUTTAJAKOULUTUKSEN JOUSTAVUUS LISÄÄNTYY

CMAS Three Star Instructor -vetoinen toimintamalli

 

Taustaa

Vuonna 2016 seuroille järjestetyssä koulutuskyselyssä nousi selvästi esille tarve saada koulutustoimintaan lisää joustavuutta ja keveyttä. Näihin toiveisiin on vastattu uudistamalla laitesukelluksen turvaohjeet, CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje ja CMAS-kurssien järjestämisohjeet sekä ottamalla käyttöön e-oppimisympäristö.

Joustavuuden ja keveyden lisääminen sukeltajakursseille on onnistunut hyvin. Nyt on aika edetä kouluttajakoulutuksessa. Koulutuskyselyn selkeä enemmistö toivoi myös, että kouluttajakursseja olisi mahdollista saada useammin ja monipuolisemmin lähelle omaa seuraa.

Tavoitteet

Esitetty CMAS Three Star Instructor (CMAS M3) -lähtöinen toimintamalli lisää laitesukelluksen kouluttajakoulutuksen joustavuutta merkittävästi, sillä sen avulla koulutus voidaan järjestää asiakastarvelähtöisemmin (paikka, aikataulu, osallistujat, kurssin toteutustapa). Joustavuutta lisäämällä pyritään täyttämään ensimmäisessä vaiheessa seurojen akuutti kouluttajatarve ja pidemmällä aikajänteellä lisäämään laitesukelluskouluttajien suhteellista määrää seuroissa. Näin voidaan saada seurojen ja Sukeltajaliiton talouden kannalta tärkeä laitesukelluksen koulutusvolyymin nousuun.

Toimintamalli

Uudessa toimintamallissa CMAS M3 -kouluttaja voi vapaasti markkinoida ja järjestää CMAS M1- ja CMAS M2 -kouluttajakursseja Sukeltajaliiton jäsenseuroille, kun se tapahtuu järjestämisohjeiden ja hyvien toimintatapojen mukaisesti. Uudessakin toimintamallissa kouluttajakurssien on pysyttävä avoimina kaikille Liiton jäsenille, jotka täyttävät standardeissa määritellyt pääsyvaatimukset, ja niistä pitää ilmoittaa julkisesti Liiton sivuilla. Kouluttajakursseista ei saa muodostua suljettua sisäpiirin toimintaa.

Kursseilla tarvittavaa koulutusmateriaalia ylläpitävät yhteistyössä Sukeltajaliiton laitesukellusvaliokunta ja Vapepa-valiokunta (e-oppimistoteutus), ja sitä jakelee Sukeltajaliiton toimisto. Valmistuvien CMAS M1- ja CMAS M2 -kouluttajien kortitukset hoidetaan Sukeltajaliiton koulutuskalenterin kautta, kuten sukelluskursseillakin.

CMAS M3 -vetoisen alueellisen/paikallisen kouluttajakoulutuksen ohella laitesukellusvaliokunnan tai Vapepa-valiokunnan liittokouluttajat järjestävät vuodessa vähintään yhden valtakunnallisen kurssin esim. intensiivimuotoisena. Tämän kurssin vetäjinä toimivat liittokouluttajan tehtäviin erikseen nimitetyt CMAS M3 -kouluttajat. Kurssin tarkoitus on täydentää kouluttajakurssitarjontaa valtakunnallisesti ja toimia CMAS M3 -kurssin oppilaiden harjoittelupaikkana.

CMAS M3 -kouluttaja

 • CMAS M3 -kouluttajat toimivat alueellisella ja paikallistasolla sekä järjestävät CMAS M1 - ja CMAS M2 -kursseja
 • Kouluttaja voi ottaa vastaan CMAS Nitrox Instructor -näyttökokeita, jos hänellä on vähintään CMAS Nitrox Instructor -kortti.
 • Kouluttajakoulutuksen markkinointi
 • Kurssien perustaminen asiakastarvelähtöisesti
  • Oppilaiden ilmoittaminen kurssille
  • Aikataulutus ja kurssikäytännöistä sopiminen tapauskohtaisesti
 • Tieto kurssitoteutuksesta Liiton sivujen tapahtumakalenteriin hyvissä ajoin ennen kurssin alkua
 • Oppilaspakettien tilaus Liiton verkkokaupasta
 • Kouluttajakoulutuksen toteutus ml. tarvittavien apuresurssien järjestäminen
 • CMAS M3 -kouluttajan on annettava suostumuksensa sille, että Sukeltajaliitto voi jakaa hänen yhteystietojaan CMAS-kouluttajakoulutuksesta kiinnostuneille henkilöille ja Liiton jäsenseuroille.

Liittokouluttaja

 • Sukeltajaliiton hallitus nimittää osan CMAS M3 -kouluttajista liittokouluttajiksi joko laitesukellus- tai Vapepa-valiokunnan esityksestä.
 • Liittokouluttajat
  • toimivat valtakunnallisella tasolla
  • kouluttavat valiokunnan järjestämillä valtakunnallisilla CMAS M1 - ja CMAS M2 -kursseilla, jotka täydentävät alueellista ja paikallista koulutustarjontaa.
  • kouluttavat kaikki CMAS M3 -kouluttajat.

Sukeltajaliitto

 • Kouluttajakoulutukseen liittyvä yleinen tiedotus ja markkinointi
 • Kouluttajakoulutuksesta kiinnostuneiden henkilöiden ohjaaminen alueellisille/paikallisille kursseille
 • CMAS M3 -kouluttajien kouluttaminen ja osaamisen ylläpito
 • CMAS M3 -kouluttajien näkyvyys seuroille
 • Kouluttajakoulutuksen kurssien järjestämisohjeet
 • Kouluttajakoulutuksen materiaalin luominen ja ylläpito (e-oppiminen)
 • Kurssitoteutusten perustaminen e-oppimisjärjestelmään
 • Kortitus
 • Valtakunnallisten laitesukelluksen ja Vapepa-sukelluksen kouluttajakurssien järjestäminen

Talous

Osallistumismaksut

 • Alueellinen/paikallinen koulutus: Järjestävä seura laskuttaa osallistumismaksut
 • Valtakunnalliset kouluttajakurssit: Sukeltajaliitto laskuttaa osallistumismaksut kuten tähänkin asti

Tuotot

 • CMAS M3 -kouluttajan tuotto = kurssimaksu vähennettynä oppilaspaketin hinnalla
 • Sukeltajaliiton tuotto = oppilaspaketti
 • (Kurssimaksu = kurssikohtainen hinta (kouluttajan määrittämä), oppilaspaketti = e-oppimismateriaalimaksu (Liiton määrittämä, kiinteä) + kortitusmaksu + Liiton toimistolle kurssin perustamisesta ja kortituksesta aiheutuneet kulut)

Kouluttajalle maksettavat korvaukset

 • Alueellisella/paikallisella kurssilla CMAS M3 -kouluttaja sopii ja veloittaa kurssin toteutuksesta hänelle aiheutuneet kohtuulliset kulut suoraan koulutuksen tilanneelta taholta.
 • Niillä kursseilla, jotka järjestää laitesukellus- tai Vapepa-valiokunta ja joiden kouluttajina toimivat liittokouluttajaharjoittelijaksi tai liittokouluttajan tehtäviin nimitetyt CMAS M3 -kouluttajat, noudatetaan Liiton matkustusohjetta.


Kysymyksiä, kommentteja? Ota yhteyttä koulutuspäällikköön mika.rautiainen@sukeltaja.fi


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita