Sve | En | Ru

Keveyttä ja joustavuutta CMAS-koulutukseen

6.6.2018

Sukeltajaliiton hallitus asetti pari vuotta sitten strategiseksi tavoitteeksi seurojen sukellus- ja koulutustoiminnan vaatimusten keventämisen ja joustavuuden ja ketteryyden lisäämisen.

Tavoitteen saavuttamiseksi laitesukelluksen turvaohje, CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje ja sukelluskurssien järjestämisohjeet on uusittu. Kaikki uudet ohjeet löytyvät Liiton sivujen materiaalipankista, Lajikohtaiset dokumentit ja norppatoiminta -otsikon alta löytyvästä Laitesukellus-kansiosta. Vanhojen sääntöjen määräävästä otteesta on luovuttu. Uusien ohjeiden teksti on nimenomaan ohjeistavaa. Riskien arviointi ja riskiarvioon perustuva tilanteen mukaisesti sopiva toiminta korostuu jatkuvasti kaikissa uusissa ohjeissa.

Joustava pintaorganisaatio

Eräs koulutuksen joustavuuden kannalta tärkeä uudistus laitesukelluksen turvaohjeessa oli, että turvaohje antaa nyt harkinnan varaa myös sukelluksen pintaorganisaation käyttämisessä. Täysimittainen pintaorganisaatio sukellusvanhimpineen, kirjureineen, turvasukeltajineen ja pinta-avustajineen tuo aloitteleville sukeltajille turvallisuuden tunnetta. Se myös auttaa hallitsemaan toiminnan kokonaisuutta kursseilla, joilla on paljon oppilaita. Se antaa seurasta kuvan, että toiminta järjestetään asiallisesti, mikä saattaa olla tärkeä valintatekijä, kun oppilas päättää, mihin seuraan hänen pysyvä jäsensuhteensa muodostuu.

Täysimittainen pintaorganisaatio voi kuitenkin olla jäykkä ja ylimitoitettu vaatimus, kun oppilaita on vähän ja varsinkin silloin, kun kyseessä on jatko- tai erikoiskurssin avovesiharjoitus. Nykyinen laitesukelluksen turvaohje antaakin kouluttajalle mahdollisuuden riskien arviointiin: mitkä ovat sukellusolosuhteet, mitkä ovat kouluttajan omat valmiudet ja mitkä ovat oppilaan valmiudet? Kouluttajan harkinnan mukaan kurssisukellus voidaan sitten toteuttaa vaikka iltasukelluksena töiden jälkeen kaksistaan kouluttajan ja oppilaan kesken, ilman pintaorganisaatiota.

Lisää ymmärrystä

Yleisen koulutusohjeen uudistus alkoi sillä, että vanhassa ohjeessa mukana olleet NAUIn vaatimukset poistettiin. Niinpä koulutusohje on nykyään nimeltäänkin CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje. Uudet ohjeet perustuvat mahdollisimman puhtaasti CMAS:n materiaaleihin ja sukelluskoulutusta koskeviin ISO-standardeihin. Myös vanhan ohjeen Sukeltajaliiton omat ylimääräiset lisävaatimukset on karsittu ohjeista pois.

Mahdollisesti tärkein osa CMAS-koulutuksen yleistä koulutusohjetta on CMAS:n koulutusfilosofian esittely. Se perustelee asioiden taustoja: mistä syystä ohjeet ovat sellaisia kuin ne ovat? Kun kouluttaja ymmärtää ohjeiden lähtökohdat, hänen on helpompi ymmärtää itse ohjeet ja soveltaa niitä käytäntöön ja paikallisiin olosuhteisiin.

Montako oppilasta per kouluttaja?

Toistaiseksi eniten keskustelua ja kysymyksiä on herättänyt kansainvälisen käytännön mukaisen kouluttaja-oppilas -määräsuhteen tuominen Sukeltajaliiton ohjeeseen. Vanhassa ohjeessa Sukeltajaliitto oli valmiiksi tehnyt riskiarvion Suomen olosuhteissa kouluttamisesta ja määrännyt, montako oppilasta yksi kouluttaja saa kerrallaan valvoa käytännön harjoituksissa. Uuden ohjeen mukaisesti kouluttaja-oppilas -määräsuhde voi ihanteellisissa olosuhteissa olla kansainvälisen käytännön mukainen. Kouluttajan velvollisuus on kuitenkin arvioida riskit, sukellusolosuhteet, kouluttajan omat valmiudet ja oppilaan valmiudet ennen jokaista kurssisukellusta ja tarvittaessa rajoittaa yhdellä kertaa valvomiensa oppilaiden määrää turvalliselle tasolle. Suomen avovesissä olosuhteet ovat harvoin ihanteellisia.

Yksi konkreettinen esimerkki vanhan koulutusohjeen ja uuden CMAS-koulutuksen yleisen koulutusohjeen välisestä erosta on se, miten jäätävissä olosuhteissa tapahtuvasta koulutuksesta on ohjeistettu. Vanhassa ohjeessa koulutuksen järjestäminen jäätävissä olosuhteissa oli kielletty. Uudessa ohjeessa jäätäviä olosuhteita ei erikseen mainita lainkaan.

Tämäkin olosuhde kuuluu sen yleisen velvoitteen alle, että kouluttajan on aina ennen jokaista sukellusta harkittava sukellusolosuhteiden ja oppilaan valmiuksien aiheuttamat riskitekijät ja soveltuvuus tehtävälle kurssisukellukselle. Voi olla, että oppilas ei opi juuri mitään sukeltaessaan jäähyhmän seassa ja keskittyessään enemmän elossa pysymiseen kuin oppimiseen. Tai voi olla, että oppilaalla on niin kylmää ja kurjaa, että hän hylkää sukeltamisen lajina tai ainakin valitsee jonkun toisen sukellusseuran, johon hän mieluummin liittyy jäseneksi. Jos kouluttaja parhaan harkintansa perusteella kokee, että kurssisukelluksen järjestäminen jäähyhmän seassa on turvallista ja muutenkin paras ja järkevin vaihtoehto, eivät ohjeet aseta sille mitään rajoituksia.

Käytännön järjestelyt kätevämmin

Uudet kurssinjärjestämisohjeet yhdistettynä uuteen laitesukelluksen turvaohjeeseen ja CMAS-koulutuksen yleiseen koulutusohjeeseen antavat kouluttajalle ja seuralle entistä paremmat mahdollisuudet paikallisten olosuhteiden ja oppilaiden tarpeiden huomioimiseen kurssin käytännön järjestelyissä.

Järjestämisohjeissa ei enää määrätä, montako tuntia jotain asiaa pitää opettaa. Oppilas on oppinut asiat, kun hän on saavuttanut oppimistavoitteet hyväksyttävällä tasolla. Teoria- ja allasopetuksessa on kouluttajan harkinnassa, mitkä opetettavat asiat ja harjoitukset hän sijoittaa millekin harjoituskerralle. Koska seurojen allasvuorot ovat erilaisia, tämä antaa entistä paremmat mahdollisuudet kurssin sovittamisen paikallisiin olosuhteisiin.

Vaikka teoriatuntien ja allaskertojen pakollista määrää ei ohjeissa enää annetakaan, jokaisen kurssin avovesisukellusten määrä silti edelleen annetaan. Tosin pakollisten avovesisukellusten määrä eri kursseilla on pienentynyt verrattuna vanhoihin ohjeisiin. Osalla kursseista jokaisella avovesisukelluksella on annettuna tietty oppimisteema, kun taas osalla kursseista on vain listattuna avovesitaidot, jotka on suoritettava kurssiin kuuluvien avovesisukellusten aikana. Kouluttajan asia on sitten päättää, mitkä taidot tehdään milläkin sukelluksella.Kuva: Sukellusten maarat. Kurssien järjestäminen kevenee kirjaimellisesti, kun kurssin avovesisukellusten määrä vähenee.

Tukea tuoreille kouluttajille

Koska vanhat kurssinjärjestämisohjeet olivat hyvin tarkkoja ja yksityiskohtaisia, myös aloittelevan kouluttajan oli helppo alkaa järjestää ensimmäisiä kurssejaan niihin tukeutuen. Uudet ohjeet antavat kouluttajalle enemmän vapautta ja harkintavaltaa, mutta vastapainoksi uuden kouluttajan saattaa olla vaikeaa esim. arvioida, miten paljon aikaa tietyn harjoitteen tekemiseen pitää varata, mitkä olosuhteet ovat otollisimmat tietyn harjoitteen tekemiseen jne.

Tässä seuran kokeneempien kouluttajien antama tuki onkin kullan arvoista! Antakaa uusille kouluttajille mahdollisuus suunnitella ja järjestää omia kurssejaan, mutta auttakaa heitä! Kokeneen kouluttajan mentoroima uusi kouluttaja oppii kyllä nopeasti arvioimaan eri kurssien tarpeet.

Kysymyksiä, kommentteja? Ota yhteyttä koulutuspäällikköön mika.rautiainen@sukeltaja.fi,
p. 0400 380 981.

 


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita