Fi | En | Ru

Sälskyddsområdena

År 2001 inrättades sju sälskyddsområden i de statsägda havsområdena. Skyddsområdenas yttre gräns går minst en sjömil från sälarnas boplatser. Områdenas sammanlagda area är 188 km², dvs. ungefär 0,37 % av den totala arean av Finlands havsområden.

Utan Forststyrelsens tillstånd är det förbjudet att färdas och vistas runt sälskyddsområdena på närmare håll än en halv sjömil. Dessa platser anges på kartan över skyddsområdet. Under tiden 16.6-31.1 är det tillåtet att röra sig i skyddsområdena utanför en halv sjömils radie från platserna, under andra tider krävs tillstånd från Forststyrelsen.

Utan Forststyrelsens tillstånd får man färdas på officiella farleder i sälskyddsområdena. Utanför farlederna kan Forststyrelsen vidta åtgärder som gäller övervakning av havsområdena, räddningsverksamhet samt underhåll av säkerhetsanordningar för sjöfarten och farlederna. Kartan av sälskyddsområdena finns här och mera information om naturskydd kan du få från Forststyrelsens sidor.


Sukelluskuvauksen SM-kilpailun 2015 videosarjan voittaja

Kuvaajan Nimi | Valkiajärvi | 2015

Katso lisää videoita