Fi | En | Ru

Begränsade områden

Enligt territorialövervakningslagen 17 § är det på ett skyddsområde utan tillstånd, inte tillåtet:

  • att dyka med dykutrustning eller utöva andra undervattensaktiviteter som inte normalt hör till sjöfarten, såsom till exempel att fästa bojar vid bottnen, att samla upp bottenmaterial, att dumpa material, att lägga ned kablar
  • att fiska med fångstredskap som släpas längs bottnen eller med tunga fångstredskap som är förankrade vid bottnen, såsom not, trål eller storryssja. Begränsningen gäller inte mete, pilkning, fiske med agn eller katsa, mjärde, vanlig ryssja eller nät
  • att ankra med andra båtar än fritidsbåtar utanför ankarplatser som är utmärkta på de finländska sjökorten, såvida det inte är nödvändigt med tanke på sjöfartens säkerhet, ett övermäktigt hinder eller en nödsituation. Med fritidsbåt avses en båt vars skrov är under 24 meter långt och som är avsedd för idrotts- och fritidsbruk
  • att på allmänt vatten utanför allmän farled färdas på ett avstånd mindre än 100 meter från sådana landområden som används av försvarsmakten och på vilka det med stöd av lag är angivet att landstigning är förbjuden. Bestämmelsen gäller också att färdas på isen. Tillståndsplikten gäller inte färd på enskilt vatten och inte heller i utprickad farled som ligger mindre än 100 meter från ovannämnda militärområden. Passerbevis för militärområde som ligger inom skyddsområde berättigar till färd inom den ovan nämnda 100-meterszonen. Tillståndsplikten gäller inte myndighet som sköter sina tjänsteuppgifter på skyddsområdet. I detta fall bör dock militär- eller gränsbevakningsmyndighet underrättas så fort som möjligt.

Med stöd av lagen som beviljat av skyddsområdestillstånd, befriar inte från ansökan om andra tillstånd som enligt lagen är nödvändiga för önskad aktivitet. För vistelse inom militärområde krävs dessutom enligt lagen om försvarsmakten 2b § ett tillstånd av försvarsmaktens regionala förvaltningsmyndigheter eller lokalmyndigheter.

Territorialövervakningsmyndigheterna, dvs. militär-, gränsbevaknings-, polis-, tull-, navigations- och luftfartsmyndigheterna övervakar att dessa bestämmelser efterföljs. För verksamhet som strider mot bestämmelserna kan man för territorieförseelse dömas till böter.

På militärområden som befinner sig inom ett skyddsområde och är utmärkta som militärområden med stöd av lag, tillämpas de bestämmelser som gäller färd och vistelse på dem.

Ansökän för att besöka de begränsade områdena finns här.

 


Sukelluskuvauksen SM-kilpailun 2015 videosarjan voittaja

Kuvaajan Nimi | Valkiajärvi | 2015

Katso lisää videoita